UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

İş Kanunu (4857)

Kanun No: 4857,
Kabul Tarihi : 22.5.2003,
Resmi Gazete : 10.06.2003 - 25134


Birinci Bölüm - Genel Hükümler

  • Madde 1 - Amaç ve kapsam • Madde 2 - Tanımlar • Madde 3 - İşyerini bildirme • Madde 4 - İstisnalar • Madde 5 - Eşit davranma ilkesi • Madde 6 - İşyerinin veya bir bölümünün devri • Madde 7 - Geçici iş ilişkisi

İkinci Bölüm - İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

  • Madde 8 - Tanım ve şekil • Madde 9 - Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi • Madde 10 - Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri • Madde 11 - Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi • Madde 12 - Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımının sınırları • Madde 13 - Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi • Madde 14 - Çağrı üzerine çalışma • Madde 15 - Deneme süreli iş sözleşmesi • Madde 16 - Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri • Madde 17 - Süreli fesih • Madde 18 - Feshin geçerli sebebe dayandırılması • Madde 19 - Sözleşmenin feshinde usul • Madde 20 - Fesih bildirimine itiraz ve usulü • Madde 21 - Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları • Madde 22 - Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi • Madde 23 - Yeni işverenin sorumluluğu • Madde 24 - İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı • Madde 25 - İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı • Madde 26 - Derhal fesih hakkını kullanma süresi • Madde 27 - Yeni iş arama izni • Madde 28 - Çalışma belgesi • Madde 29 - Toplu işçi çıkarma • Madde 30 - Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu • Madde 31 - Askerlik ve kanundan doğan çalışma

Üçüncü Bölüm - Ücret

  • Madde 32 - Ücret ve ücretin ödenmesi • Madde 33 - İşverenin ödeme aczine düşmesi • Madde 34 - Ücretin gününde ödenmemesi • Madde 35 - Ücretin saklı kısmı • Madde 36 - Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü • Madde 37 - Ücret hesap pusulası • Madde 38 - Ücret kesme cezası • Madde 39 - Asgari ücret • Madde 40 - Yarım ücret • Madde 41 - Fazla çalışma ücreti • Madde 42 - Zorunlu nedenlerle fazla çalışma • Madde 43 - Olağanüstü hallerde fazla çalışma • Madde 44 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma • Madde 45 - Saklı haklar • Madde 46 - Hafta tatili ücreti • Madde 47 - Genel tatil ücreti • Madde 48 - Geçici iş göremezlik • Madde 49 - Ücret şekillerine göre tatil ücreti • Madde 50 - Tatil ücretine girmeyen kısımlar • Madde 51 - Yüzdelerin ödenmesi • Madde 52 - Yüzdelerin belgelenmesi • Madde 53 - Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri • Madde 54 - Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi • Madde 55 - Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller • Madde 56 - Yıllık ücretli iznin uygulanması • Madde 57 - Yıllık izin ücreti • Madde 58 - İzinde çalışma yasağı • Madde 59 - Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti • Madde 60 - İzinlere ilişkin düzenlemeler • Madde 61 - Sigorta primleri • Madde 62 - Ücretten indirim yapılamayacak haller

Dördüncü Bölüm - İşin Düzenlenmesi

  • Madde 63 - Çalışma süresi • Madde 64 - Telafi çalışması • Madde 65 - Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği • Madde 66 - Çalışma süresinden sayılan haller • Madde 67 - Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri • Madde 68 - Ara dinlenmesi • Madde 69 - Gece süresi ve gece çalışmaları • Madde 70 - Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri • Madde 71 - Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı • Madde 72 - Yer ve su altında çalıştırma yasağı • Madde 73 - Gece çalıştırma yasağı • Madde 74 - Analık halinde çalışma ve süt izni • Madde 75 - İşçi özlük dosyası • Madde 76 - Yönetmelikler

Beşinci Bölüm - İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Madde 77 - İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri • Madde 78 - Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri • Madde 79 - İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması • Madde 80 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu • Madde 81 - İşyeri hekimleri • Madde 82 - İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar • Madde 83 - İşçilerin hakları • Madde 84 - İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı • Madde 85 - Ağır ve tehlikeli işler • Madde 86 - Ağır ve tehlikeli işlerde rapor • Madde 87 - On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor • Madde 88 - Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik • Madde 89 - Çeşitli yönetmelikler

Altıncı Bölüm - İş ve İşçi Bulma

  • Madde 90 - İş ve işçi bulmaya aracılık

Yedinci Bölüm - Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

  • Madde 91 - Devletin yetkisi • Madde 92 - Yetkili makam ve memurlar • Madde 93 - Yetkili memurların ödevi • Madde 94 - Muafiyet • Madde 95 - Diğer merciler tarafından yapılan teftişler • Madde 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu • Madde 97 - Zabıtanın yardımı

Sekizinci Bölüm - İdari Ceza Hükümleri

  • Madde 98 - İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık • Madde 99 - Genel hükümlere aykırılık • Madde 100 - Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık • Madde 101 - Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık • Madde 102 - Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık • Madde 103 - Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık • Madde 104 - İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık • Madde 105 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık • Madde 106 - İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık • Madde 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık • Madde 108 - İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

Dokuzuncu Bölüm - Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

  • Madde 109 - Yazılı bildirim • Madde 110 - Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları • Madde 111 - Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri • Madde 112 - Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı • Madde 113 - Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi • Madde 114 - Üçlü danışma kurulu • Madde 115 - Kantin açılması • Madde 116 - (5953 sayılı Kanun değişikliği) • Madde 117 - (2821 sayılı Kanun değişikliği) • Madde 118 - (2821 sayılı Kanun değişikliği) • Madde 119 - Yönetmelikler • Madde 120 - Yürürlükten kaldırılan hükümler • Geçici Madde 1 • Geçici Madde 2 • Geçici Madde 3 • Geçici Madde 4 • Geçici Madde 5 • Geçici Madde 6 • Madde 121 - Yürürlük • Madde 122 - Yürütme
21 Mayıs 2003


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this