UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

DİSK Seçim Bildirgesini Açıkladı: “Emeğine, Geleceğine Sahip Çık”

DİSK Araştırma Dairesinin hazırladığı “AKP Döneminde Emek” adlı raporun ışığında DİSK’in seçime yönelik tutumu açıklandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 29 Mayısta DİSK Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla DİSK’in seçim bildirgesini açıkladı. Sendikalı, sendikasız tüm işçilere seslenen Çerkezoğlu, “İşçiler 16 Yılda Neler Kaybetti?” başlığı altında önemli konulara değindi.

Raporda son 16 yılda hükümetin icraatlarıyla, 15 grevin yasaklandığı, işsizliğin derinleştiği, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığı belirtildi. Ayrıca yoksulluğun arttığı ve işçilerin borç batağına sürüklendiği, iş cinayetlerinin arttığı, arabuluculuk sistemi getirilerek işçilerin hak arama mücadelesinin önüne geçildiği ifade edildi. İktidar partisinin seçimleri kazanması durumunda işçi sınıfına yönelik bu saldırılarını arttırmaya devam edeceği ifade edilirken, AKP’nin “köleleştirmenin koşullarını yaratan bir istikrar” vaat ettiği belirtildi.

24 Haziran seçimlerinin, olağan bir hükümet seçimi olmadığı vurgulanırken, işçilerin her zamankinden daha fazla birlik ve bütünlük içerisinde mücadeleye devam etme zorunluluğu olduğunun altı çizildi. İşçi sınıfı için demokrasinin anlamının ve öneminin vurgulandığı açıklamada, tüm işçilere emeğine, geleceğine sahip çıkma çağrısı yapıldı. Basın açıklamasında DİSK’in aldığı aşağıdaki kararlar açıklandı:

 • 16 yıldır yapılanlar, yapılacakların teminatıdır ve işçi sınıfı için felaketten başka bir anlam taşımamaktadır. DİSK tüm işçileri, sermayenin çıkarları için işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını sürekli olarak geriye götürenlere TAMAM demeye çağırmaktadır.
 • 24 Haziran 2018 Cumhuriyet tarihinin kader anıdır. DİSK, işçi sınıfını ve tüm halkı Cumhuriyetin laiklik ve demokrasi gibi temel nitelikleriyle, “Yurtta Barış Dünyada Barış” gibi temel kurucu ilkeleriyle, hukuk devletiyle ve temel yurttaşlık haklarıyla çatışan bir düzene TAMAM demeye çağırmaktadır.
 • Geleceğimize umutla bakabilmek için, güzel günlere omuz omuza yürüyebilmek için, DİSK tüm işçileri seçim güvenliği için sorumluluk almaya, emeği, barışı, kardeşliği ve demokrasiyi savunan siyasi partilere ve adaylara oy vermeye çağırmaktadır.

DİSK’in açıkladığı bildirgede talepler şöyle sıralandı:

 • Demokratik, çoğulcu parlamenter rejime geçilmeli ve hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi tesis edilmeli; OHAL uygulaması derhal sonlandırılmalı; ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı; kamu hizmetinde liyakat ve şeffaflık sağlanmalıdır.
 • Sosyal güvenlik bütün yurttaşları kapsamalı; çalışanların emeklilikte insanca yaşayacak düzeyde emekli aylığı alması sağlanmalı; emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülmeli; emeklilik yaşı düşürülmeli; özel sigorta şirketlerine kaynak aktarmaya yarayan zorunlu bireysel emeklilik uygulamasına son verilmelidir.
 • Sendikal örgütlenmenin önündeki anayasal ve yasal engeller, sendikal barajlar kaldırılmalı; Türkiye’nin sendikal mevzuatı ILO sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi normlarına uygun hale getirilmeli; grev hakkı önündeki sınırlamalar ve yasaklar kaldırılmalıdır.
 • Taşeron uygulaması tamamen kaldırılmalı; kıdem tazminatı fon tartışması gündemden çıkartılmalı; zorunlu arabuluculuk sisteminden vazgeçilmeli; iş mahkemelerine dava açan işçiler harç ve yargılama giderlerinden muaf tutulmalıdır.
 • İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmeli; işsizlik sigortasından yararlanma koşulları kolaylaştırılmalı; işsizlik ödeneklerinin miktarı ve süresi artırılmalı; kamuda kadrolu ve güvenceli istihdam artışı sağlanmalı; çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılmasına son verilmeli; özelleştirmeler durdurulmalı ve geçmişte özelleştirilmiş kurumlar kamuya tekrar kazandırılmalıdır.
 • ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalı; haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate düşürülmeli; herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalı; tüm taşeron işçilere ayrımsız kadro verilmeli; kadroya alınan işçilere diğer kamu işçileri ile eşit haklar sağlanmalı; kiralık işçilik kaldırılmalıdır.
 • Kamusal nitelikli bir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası izlenmeli, denetimler artırılmalı, yaptırımlar ve cezalar caydırıcı hale getirilmeli, yasalarda işverenlerin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını azaltacak düzenlemelerden vazgeçilmelidir.
 • Toplumsal yaşamın her alanında ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı; eşit işe eşit ücret uygulamasının önündeki fiili engeller kaldırılmalı; ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalı; işyerlerinde nitelikli bakım hizmetleri sunan kreşlerin açılması yaygınlaştırılmalıdır.
 • Asgari ücret işçinin kendisinin ve ailesinin insanca yaşayacağı düzeye yükseltilmeli, vergiden muaf olmalı, sadece enflasyon değil, milli gelir artışı da asgari ücrete yansıtılmalıdır.
 • Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı düşürülmeli, temel tüketim mallarında KDV sıfırlanmalı, çalışanların gelir vergisi yükü düşürülmelidir.
30 Mayıs 2018


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this